Chuyên đề DS- KHHGĐ, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên

 Thực hiện sự chỉ đạo của PGDĐT huyện Phúc Thọ về việc tuyên truyền công tác DS- KHHGĐ, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Chiều ngày 21/3/2022 Trường MN Tích Giang tổ chức thành công Chuyên đề DS- KHHGĐ, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong trường MN với hình thức trực tuyến. Nhà trường rất vinh dự được chào đón đ/c Đỗ Thị  Thanh Hảo - CB PGDĐT và 56 đ.c CBGVNV trường MN Tích Giang có mặt đầy đủ.