Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2022   tại khu Trung tâm - Trường mầm non Tích Giang - Phúc thọ - Hà nội. Tổ chức hội nghị xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, năm học 2021 - 2022.

        Hội đồng khoa học gồm có:

1. : Trương ThHằng        - Hiệu Trưởng - Chủ tịch hội đồng - Trưởng ban

2. : Kiều Thị Thu Phương - Phó hiệu trưởng - Thư ký

3. : Nguyễn Thu Huyền    - Phó hiệu trưởng - ủy viên

4. : Hà Thị Thông              -  Chủ tịch c«ng ®oµn - ủy viên

5. : Kiều Thị Thu Hiền        - Tổ trưởng tổ 5 tuổi - ủy viên

6. : Nguyễn Thị Tuyết               - Tổ trưởng tổ 4 tuổi - ủy viên

7. : Nguyễn Thị Thu Huyền      - Tổ trưởng tổ 3 tuổi - ủy viên

8. : Nguyễn Thị Thơ                  - Tổ trưởng tổ nhà trẻ - ủy viên

                     

Kết quả đề tài như sau:

          1. Số lượng: 17 đồng chí CB - GV - NV có đề tài, trong đó có 1 đề tài của cán bộ quản lý, 2 đề tài GV nhà trẻ, 13 đề tài GV mẫu giáo, 1 đề tài NV nuôi dưỡng

           2. Kết quả cụ thể :  10/17  đề tài xếp loại A đạt tỷ lệ 58,8%

                                         5/17  đề tài xếp loại B đạt tỷ lệ 29,4%

                                         2 /17 đề tài xếp loại C đạt tỷ lệ 11,8 %

        Căn cứ vào kết quả trên trường mầm non Tích Giang, chọn 03 đề tài xếp loại A cấp trường gửi lên để hội đồng khoa học cấp trên.